Derslerin Kapsamı

ZORUNLU DERSLER 


Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Temel Kavramlar: Bilimin tanımı; Bilimlerin sınıflandırılması; Bilimin Doğası ve Temel Özellikleri; Bilimsel araştırma; Bilimsel yöntem; Bilim Paradigmaları: Nicel, Nitel, Karma; Bilimsel araştırma süreci: Araştırma sorunsalının belirlenmesi: Sorun tanımı, Gerekçe, Önem, Amaç, Varsayımlar, Sınırlılıklar, Operasyonel Tanımlar; Alanyazın Taraması; Araştırma Modelleri; Örneklem; Verilerin toplanması: Veri Toplama Araçları; Ölçme düzeyleri; Veri toplama süreci; Geçerlik ve güvenirlik; Nicel Veri çözümleme teknikleri; Nitel verileri çözümleme teknikleri; Raporlaştırma: Raporlama türleri; Bulguların sunumu; Sonuçlar ve öneriler; Atıf ve Kaynakça; Etiksel konular.

Dönem Projesi

Uzaktan tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Bu süreçte her öğrenciye bir Programdan bir öğretim üyesi Proje Danışmanı olarak atanır. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve Proje Yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Dönem boyunca Proje Danışmanı öğrenciye araştırmanın yapılması, raporlaştırılması konularında rehberlik eder. Projenin bitiminde öğrenci Proje Danışmanı tarafından onaylanan bir araştırma raporu yazmakla yükümlüdür. Dönem Projesi, Proje Danışmanı tarafından değerlendirilerek onaylanır.

 

SEÇMELİ DERSLER (ELECTIVES)

Nicel Veri Analizi

İstatistikte Temel Kavramlar: Populasyon-Örneklem, Örneklem Teknikleri, Parametre-İstatistik, Değişken Türleri, Ölçme Düzeyleri; Nicel Araştırma Deseni ve Analizler: Model Seçimi, Güvenilirlik ve Geçerlik: Güvenilirlik Türleri ve Ölçümleri, Geçerlik Türleri ve Ölçümleri; Veri Analizi: SPSS, Frekans Dağılımı, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Yayılım Ölçüleri, Standart Puanlar “z ve t”, Ölçme Hatası, Tek ve Çift Kuyruk Testi, Tür I ve Tür II Hatalar, Etki Büyüklüğü, Grafikler; Hipotez Testleri ve Sayıltılar: t-Testi (Tek Örneklem t-Testi, Bağımsız Örneklemler t-Testi, Eşleştirilmiş Örneklemler t-Testi), Varyans Analizi- ANOVA, Korelasyon.

Bilim Tarihi   

Antik Çağdan, Rönesans Dönemine kadar yapılan bilimsel gelişmeler; Ortadoğu, İran, Çin, Hint ve Avrupa’da Yapılan Araştırmalar; Rönesans döneminden Endüstri Devrimine kadar yapılan bilimsel gelişmeler; Avrupa ve Amerika; Endüstri Devrimi 1.0 (1784), Endüstri Devrimi 2.0 (1870), Endüstri Devrimi 3.0 (1969), Endüstri Devrimi 4.0 (2000); Modern ve Postmodern Dönemin Sosyal, Ekonomik ve Eğitim Yapısı; Genel Görelilik, Özel Görelilik ve Kuantum Mekaniği’nin Toplum, Ekonomi ve Eğitim Üzerindeki Etkileri ve Paradigma Değişimi.

Ölçme ve Değerlendirme

Test ve Ölçmeye Giriş; Ölçme Türleri (Doğrudan ve Dolaylı); Ölçmede Hata Türleri (Sabit, Sistematik, Tesadüfi); Değerlendirme Öğeleri (Ölçme Sonuçları, Bağıl ve Mutlak Değerlendirme; Karar/Yargı); Değerlendirme Türleri; Alternatif Değerlendirme Yöntemleri; Alternatif Ölçme Araçları (Kontrol Listeleri, Dereceleme Ölçekleri, Dereceli Puanlama Anahtarı); Performansa Dayalı Değerlendirme; Portföy Değerlendirmesi; Ölçme Aracını Uygulama, Analiz Etme ve İyileştirme.

Test Teorileri 

Klasik Test Kuramı; Klasik Test Kuramının Güçlü Yönleri; Klasik Test Kuramının Güçsüz Yönleri; Madde Tepki Kuramını Ortaya Çıkaran Gelişmeler; Madde Tepki Kuramı; Madde Karakteristik Eğrisi;  Madde Parametreleri; Madde Bilgi Fonksiyonu; Test Bilgi Fonksiyonu; Madde Tepki Kuramına Dayalı Uygulamalar; Bireyselleştirilmiş Testler; Çok Aşamalı Test Etme Yöntemleri.

Ölçme Aracı Geliştirme

Sosyal Bilimlerde Ölçmenin Rolü; Ölçekleme Teknikleri; Gizil Değişken; Güvenirlik-Geçerlik; Ölçek Geliştirme Süreci: Ölçme Aracının Kapsamı, Madde Havuzu Geliştirme (Alanyazın Taraması, Önceki Ölçme Araçları, Odak Grup Görüşmeleri, Gereksiz Tekrarları Eleme, Madde Sayısı, İyi ve Kötü Maddenin Özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Madde); Madde Havuzunun İçerik Uzmanlarının Görüşüne Sunulması (İçerik Geçerliliği: Maddelerin Amaçlanan İçeriği Ölçme Derecesi); Uzman Uzlaşı Değerleri (Ör. Lawshe Tekniği); Pilot Uygulama; Maddeleri Değerlendirme (Ters Maddeler, Madde Toplam Korelasyonu, Madde Varyansları ve Ortalamaları; Madde Güçlüğü ve Madde Ayırt Ediciliği; Madde Uzunluğunu Optimize Etme; Faktör Analizi)

İstatistiksel Yazılım

İstatistikte Bilgisayar Paket Programı (Hazır Yazılım Kavramı); Hazır Yazılımın Çalıştırılması; Hazır Yazılım Menülerinin İncelenmesi; Hazır Yazılımdaki Temel İstatistiksel Analizlere (Betimleyici ve Çıkarımsal) Giriş; Temel İstatistiksel Analizleri Kullanma ve Birbirleriyle Karşılaştırma; Ölçme Aracının Kapsamı; İstatistiksel Verileri Paket Program ile Yorumlama; Hazır Yazılımdan Elde Edilen Sonuçları Raporlama için Düzenleme; Hazır Yazılımın Çıktılarını Düzenleme; Analiz Sonuçlarını İstatistiksel olarak Değerlendirme; İstatistiksel Değerlendirme Sonunda İstatistiksel Kararı Verme.

Yapısal Eşitlik Modellemesi

Chi Square, Regresyon, Faktör Analizi, Gizil Değişkenler Ve Doğası, Ölçme Modelleri, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Uyum İndisleri, Modifikasyon İndisleri, Path Analizi, Gizil Değişkenler İle Path Analizi, Hibrit Modeller, Mediaton, Moderation, Çok Gruplu Yapısal Eşitlik Modellemesi, Örtük Gelişim Modelleri

Büyük Veri 

Büyük Veri nedir? Kuramsal ve Kavramsal Bakış Açıları: Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik; Büyük Verinin Tarihçesi: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0; Büyük Verinin Bileşenleri: Çeşitlilik, Hız, Verinin Hacmi, Doğrulama, Doğruluk ve Değer; Büyük Veri Örnekleri; Büyük Veri Teknolojilerine Giriş: Somut ve Soyut Teknolojiler; Büyük Veri Odaklı Uygulamalar ve Kullanım Alanları: Öğrenme Analitikleri; Büyük Veri Pazarı: Bugün ve Gelecekte Büyük Veri; Etik ve Yasal Hususlar.

Veritabanı Sistemleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) Tarihçesi ve Temel Kavramları; İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Varlık-İlişki (ER) Modeli; Microsoft SQL Server VTYS Kurulum ve Özellikleri; Veri Sorgulama Dilleri ve Özellikleri; Veri Tanımlama Dili ve Komutları (Veritabanı Nesne Oluşturma, Güncelleme ve Silme Komutları; İndeks Yapıları ve Kısıt Oluşturma); Veri Sorgulama Dili ve Komutları (Veri Sorgulama Komutları ve Örnekleri; Veri Silme, Güncelleme ve Ekleme Sorguları; Veri Kümeleri ve İç İçe Sorgu Tasarımı); Veritabanı Yönetim Sistemlerinde Programlama (Stored Procedure ve Trigger Yapıları); Büyük Veri ve Modern Veritabanı Yönetim Sistemleri

Veri Madenciliği 

R Yazılımı: Proglamanın Temelleri; Programlama Diline Giriş; R Studio Tümleşik Geliştirme Ortamı; R’de Temel Semboller, Matematiksel İşlevleri ve Komutlar; R’de Başlıca Nesne Türleri; R’de Veri Setinin Düzenlenmesi; R ile Analizler: t testi ve Doğrusal Regresyon; Asal Bileşenler; Faktör Analizi; Kümeleme Analizi; R’de İlişki Kuralları.

Sosyal Ağ Analizi

Ağ Bilimi ve Tarihçe; Ağ Kuramı; Sosyal Ağın Temel Kavramları ve Ölçümleri (Düğümler, İlişkiler, Ağ Artikülasyonu ve Roller, Tek ve İki Modlu Ağlar, Rassal Ağlar, Yoğunluk, Merkeziyet, Ağ Ölçümündeki Konular); İlgili Yazılımlar ve Araçlar; Import.io, Netvizz, NodeXL, Netlytic, Gephi; Nicel Anlatı Analizi; Ağ Görselleştirme; Veri Etiği, Sosyal Medya vb.

Web Analitikleri 

Web Analitiklerine Giriş; Web Analitikleri Temel Kavramlar: İstemci ve Sunucu Günlükleri, Dijital Veri, Web, Analitik; Web Analitikleri ile İlgili Yaklaşımlar: Site-içi Analitikler, Site-dışı Analitikler; Web Analitiklerinin Kullanım Alanları: Web Siteleri, Optimizasyon, Performans, Kullanıcı Etkileşimleri, Kullanıcı Davranışları, Karşılaştırma, Segmentasyon; Performans Göstergeleri ve Analitik Teknikler; Gerçek Zamanlı Web Analitikleri; Web Analitiklerinin Raporlaması; Gösterge Tabloları; Google'a Özel Teknik ve Raporlar; Web Analitiklerinin Görselleştirilmesi; Google Analytics: Yönetim, Raporlama, Özelleştirme; Mint; Open Web Analytics; Piwic; Çok-Yönlü Web Analitikleri.

Sosyal Ağlarda İletişim

Analogdan Dijitale Geçiş; Dijital Çağın Tanımı; İnternetin Ortaya Çıkışı ve Toplum Üzerine Etkileri; Dijital Göçmenler ve Dijital Yerliler; Mobil İletişim Araçları; Sosyal Ağların Gelişimi; Eşzamansız İletişim ve Sosyal Ağlar; Eşzamanlı İletişim ve Sosyal Ağlar; Sosyal Ağlarda Katılımcılık: Sosyal Ağ Oluşturma ve Yönetme; Sosyal Ağların İletişim Üzerinde Olumlu Etkileri: Her Zaman Her Yerden İletişim: Medya Okuryazarlığı: Dijital Akıcılık: Sosyal Ağların Olumsuz Etkileri: Dijital Ayak İzleri ve Gözetlenme Olgusu: Dijital Hırsızlık: Dijital Zorbalık; Sosyal Ağlarda Misenformasyon ve Dezenformasyon; Sosyal Ağlarda Kullanılan Çevrimiçi Araçlar; Küresel Köy Anlayışı ve Sosyal Ağlar; Ağ Toplumu Yaklaşımına göre Sosyal Ağlar; Bağlantıcılık Yaklaşımı ve Sosyal Ağlar.

İçerik  ve Söylem Analizi

Bir Araştırma Aracı Olarak İçerik Analizi (Tarihçesi ve Gelişimi Kuramsal Temel; Kavramları, İşlevler ve Uygulama Alanları, Analitik Betimleme ve Kodlama Şeması ve Kılavuzu, Çıkarım; İçerik Analizinin Güvenirliği ve Geçerliği); İçerik Analiz Teknikleri (Frekans Analizi, Kategorisel Analiz, Değerlendirici Analiz, Olumsallık yada İlişki Analizi, Diğer Analiz Teknikleri); İçerik Analizinin Kalite Ölçütleri (Klasik Kalite Ölçütleri; İçerik Çözümlemeye Yönelik Özel Kalite Ölçütleri; Üç Seviyeli Kodlayıcılar Arası Uzlaşı); İçerik Analizi Uygulama Örnekleri; Söylem Çözümlemesi (Metin Anlambilimi, Yerel ve Global Uyum, İmalar, Üst Yapılar, Stil ve Retorik, Sosyal Algı ve Sosyokültürel Bağlamlar).